Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Zastępczego oddział w Łodzi 93-450 Łódź

ul. Ksawerowska 75a , NIP 7282175322 Regon 471681825 , Tel. 506548417, 502933171

 

KONTO BANKOWE: BANK POCZTOWE 18 1320 1449 2673 7036 2000 0001


 
UstawaNowelizacja Ustawy

 

Rodziny zastępcze

 

Rodzina zastępcza zapewnia tymczasową lub stałą opiekę i wychowanie dziecka pozbawionego całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. W wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw.

Rodzina taka pełni funkcję rodziców zastępczych bez zrywania więzi z rodziną biologiczną dziecka.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2012 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

1)   Rodzina zastępcza

a)     Spokrewniona (wstępni lub rodzeństwo dziecka),

b)     Niezawodowa (nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka),

c)  Zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna (nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka).

2)   Rodzinny dom dziecka (nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka).

 

Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie w tym:

 

 1. Traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
 2. Zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
 3. Zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
 4. Zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań,
 5. Zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne,
 6. Zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencja w życie prywatne dziecka,
 7. Umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowił inaczej.

 

Uwaga!

Ograniczenie władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej skutkuje przeniesieniem na opiekunów zastępczych tylko bieżącej pieczy (codziennej opieki i wychowania) nad dzieckiem, natomiast reprezentowanie ustawowe, czyli podejmowanie względem dziecka wszystkich istotnych decyzji życiowych nadal należy do rodziców naturalnych. Podejmując się roli rodzica zastępczego trzeba o tym koniecznie pamiętać. Rodzice zastępczy w zastępstwie rodziców biologicznych sprawują bieżącą opiekę nad dzieckiem.

 

Pełnienie funkcji rodzinny zastępczej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

 

 1. dają rękojmie należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 2. nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 4. nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych,
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 7. zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb w tym:

a)     rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b)     właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c)     wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

 

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jakim jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

 

 

Świadczenia dla rodzin zastępczych

 

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania nie niższe niż kwota:

1)   660,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,

2)   1000,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

 

 

Rodzinie zastępczej lub prowadzącym rodzinny dom dziecka na dziecko niepełnosprawne przysługuje dodatek w wysokości 200,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

 

Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2500,00 zł miesięcznie.

Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 3100,00 zł miesięcznie.

 

Świadczenie dla rodzin zastępczych wypłaca się na podstawie decyzji administracyjnej.

Szczegółowe zasady udzielania świadczeń dla rodzin zastępczych określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz 887 z poźn. zm).

 

 

Jeżeli chcecie zostać rodziną zastępczą to:

 

 

 1. omówcie plan przyjęcia dziecka w pieczę zastępczą ze swoją najbliższą rodziną decyzje podejmijcie wspólnie,
 2. zastanówcie się, jakie są motywacje dziecka,
 3. skontaktujcie się z doświadczoną rodziną zastępczą,
 4. zgłoście się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, gdzie otrzymacie wyczerpujące informacje na wszystkie nurtujące was pytania związane z zostaniem rodziną zastępczą,
 5. po takim spotkaniu podejmiecie decyzję czy chcecie wziąć udział w szkoleniu,
 6. po ukończonym szkoleniu i otrzymaniu zaświadczenia kwalifikacyjnego pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaproponują umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej.
 7. ostateczną decyzję o ustanowieniu rodziny zastępczej podejmie Sąd Rodzinny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

 

Dlaczego potrzebne jest to szkolenie?

 

Opieka zastępcza to nie to samo co bycie rodzicem dla własnego dziecka. Szkolenie dostarczy Państwu wszelkich informacji niezbędnych dla świadomego podjęcia decyzji czy rodzinna piecza zastępcza to rzeczywiście najlepszy wybór pomocy dzieciom pozostawionym.

 

Szkolenie kandydatów będzie prowadzone wg programu zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej (firma szkoląca wybrana w drodze procedury przetargowej).

 

Każde szkolenie jest prowadzone w czasie najbardziej dogodnym dla wszystkich uczestników. 

Szkolenie jest bezpłatne 

Zanim otrzymacie Państwo zaświadczenie kwalifikacyjne trenerzy muszą być w pełni przekonani, że jesteście Państwo świadomi podejmowanej decyzji oraz posiadacie wiedzę niezbędną do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Rodziny, które nie sprostają tym wymaganiom mogą jedynie otrzymać zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu nie uprawniające do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

 

 

Codzienność rodzicielstwa zastępczego to nieustanna troska, żmudna praca nad każdym dzieckiem w celu zrekompensowania mu wszystkich jego problemów i trudnych doświadczeń z przeszłości. Wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Łodzi za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespół ds. pieczy zastępczej zapewnia wsparcie rodzinom zastępczym poprzez poradnictwo i szkolenia specjalistyczne, grupy wsparcia, a także wspiera rodziny zastępcze w pełnieniu funkcji wychowawczej i opiekuńczej oraz rozwiązania problemów pedagogicznych z dziećmi (opieka psychologiczna i pedagogiczna w miejscu zamieszkania rodziny, warsztaty terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, festyny i wyjazdy integracyjne, warsztaty specjalistyczne dla rodziców zastępczych i inne).

 

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

 

1)   Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,

2)   Przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,

3)   Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,

4)   Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,

5)   Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacja prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

6)   Udzielenia wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,

7)   Przedstawienie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Łodzi prowadzi nabór kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej – rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe, rodzinne domy dziecka

 

Informacja dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej 

 

Rodzinę zastępczą tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej. 

 

 Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

- dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

- nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

- wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

- nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

- są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

- przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

- zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb oraz posiadają stałe źródło dochodu;

- nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

Odwiedziło Nas już osób, aktualnie gości online 


 Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa 2015